Ajaýyp söwda zenany we söwda haltalary bilen “Black Friday” satuw fonunda.Wektor

Marka hekaýasy

Gaplamak we marka çözgütleri

Her kim gaplamany ulanýar.Uly ýa-da kiçi kärhanalar önümleri yzygiderli gaplamaly.Şol sebäpli diňe gaplamalary onlaýn satmaýarys - öwrenýäris, gözleýäris we hyzmat edýän pudaklarymyz bilen tanyşýarys.Ulanylýan gaplama bilen güýçli taraplaryňyza we kynçylyklaryňyza düşünmek üçin işiňiz hakda öwrenýäris, soňra bolsa aşaky setiriňizi we markaňyzy gowulaşdyrmaga nädip kömek edip biljekdigimizi kesgitleýäris.

Bölekleýin we egin-eşik dükanlary, süýji dükanlary, şaý-sepler markasy, kosmetika dükanlary, gözellik dükany we pub kluby, çakyr dükanlary, sowgat dükany we lomaý bazar ýaly köp sanly kärhana üçin gaplama çözgütlerini hödürleýäris.

Önümlerimizi beýlekiler ýaly çeşme edýäris we utgaşdyrýarys!Dizaýneriň ajaýyp görnüşini we başga bir ýerde tapmak kyn bolan utgaşdyrylan gaplama çözgütlerini üpjün etmek üçin diňe iň oňat önümleri meýilleşdirýäris, gözleýäris we çeşýäris.El bilen saýlanan utgaşdyrylan aksiýa gaplamalarymyzdan alýan artykmaçlygyňyz, bütinleý markaly görnüşe eýe bolmaga mümkinçilik berýär we köp mukdarda guty ýa-da sumka öndürmeli bolmazdan.Wagtyňyzy we aşaky setiriňizi tygşytlaýarsyňyz.Diňe ýokary hilli gaplamak üçin şol bir gymmatlyklarymyzy we ülňülerimizi paýlaşýan öndürijiler bilen işleýäris, şonuň üçin önümlerimizden satyn alanyňyzda yzygiderli hil we hyzmatyň boljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.

Gaplamak arkaly markaňyzy gurmaga kömek edýäris.Customörite çap etmek opsiýalarymyz, markaňyzy ýa-da sungat eseriňiz bilen gutulara, sumkalara we dokma kagyzlaryna markaňyzy goşmaga mümkinçilik berýär.Siziň işiňize we marka keşbiňizde dowamlylygy saklamak bilen maksatlaryňyza ýetmek üçin ýörite çap edilen ýa-da aksiýa gaplamalaryny üpjün edip biljekdigimize düşünmek üçin goşmaça ýol geçýäris.Markaňyzy gurmak barada has giňişleýin maglumat üçin “Custom Packaging” bölümimizi gözden geçiriň.