Ajaýyp söwda zenany we söwda haltalary bilen “Black Friday” satuw fonunda.Wektor

Kagyz haltalaryny kesmek üçin gollanma

Islegleriňiz üçin ajaýyp ululygy we görnüşi bolan kagyz haltalaryny isleýärsiňiz.Markaňyzy dogry bahadan hakykatdanam görkezýän gutarnykly gutarmak isleýärsiňiz.Onsoň nireden başlamalydygyny nädip bilýärsiň?Kömek üçin Bespoke lýuks kagyz haltalary üçin bu gollanmany bir ýere jemledik.

Ölçeg salgylanmasy

1. Torbanyňyzyň ululygyny saýlaň

Torbanyňyzyň esasy bahasy onuň ululygyna baglydyr.Ulanylan materiallaryň mukdary we iberiş çykdajylary sebäpli kiçi sumkalar has uly sumkalardan arzan.

Adaty sumka ululyklaryndan saýlasaňyz, täze kesiji etmezden sargyt edip bileris, şonuň üçin adaty ululyklarymyzyň birine sargyt etmek arzan.

Lýuks sumka ululyklarymyzy görmek üçin sumkanyň ölçeg diagrammasyna göz aýlaň.Başga bir zat gerek bolsa, sargyt etmek üçin sumkanyň ululyklaryny düzmäge şat.

2. Näçe halta sargyt etmelidigini çözüň

Lýuks kagyz haltalary üçin iň pes sargyt 1000 halta.Has köp sargyt etseňiz, sumkanyň bahasy arzan bolar, sebäbi has uly sargytlar has tygşytlydyr.Müşderiler köplenç çap edilen kagyz haltalarymyzdan gaty göwnühoş bolup, gaýtalanýan sargytlary goýýarlar - eger bu siz bolup biler öýdýän bolsaňyz, ilki bilen has uly sargyt goýmak arzan!

 

3. Näçe reňk çap etmek isleýärsiňiz?

Torbanyňyzyň bahasy näçe reňk çap etmek isleýändigiňize we metal reňk çap etmek ýaly ýörite warianty isleýändigiňize baglylykda üýtgeýär.Coloreke reňkli çap nyşany doly reňkli çap edilen logotipden az bolar.

Logotipiňizde ýa-da çeper eseriňizde 4 reňk bar bolsa, çap etmek üçin Pantone aýratyn reňklerini ulanyp, ekrany çap etmek ýa-da ofset çap tehnologiýasy arkaly çap edip bileris.

4-den gowrak reňk çap etmek üçin, CMYK reňk spesifikasiýasyny ulanyp, ýokary hilli ofset çap tehnologiýasyny ulanyp, doly reňkli çap etmegi hödürleýäris.Çap edilen haltalaryňyz üçin iň gowusyna düşünmek üçin haýsydyr bir kömek gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Sumkaňyz haýsy kagyzdan ýasalandygyna we galyňlygyna baglylykda üýtgeşik görüner.Ulanylýan kagyzyň görnüşi we agramy sumkanyň berkligine we berkligine hem täsir eder.

Ine, ulanýan kagyz görnüşlerimiz we olaryň galyňlygy:

Goňur ýa-da ak senet kagyzy 120 - 220gsm

Tebigy duýgy bilen örtülmedik kagyz, Kraft kagyzy iň meşhur we tygşytly kagyz.Bükülen kagyz tutawaçlary ýa-da abraýly kagyz haltalary bilen çap edilen kagyz haltalary üçin ulanylýandygyny köplenç görersiňiz.

Ak, goňur ýa-da reňkli gaýtadan işlenen kagyz 120 - 270gsm

Tebigy duýgy bilen örtülen başga bir kagyz, Gaýtadan işlenen kagyz 100% gaýtadan işlenen köne kagyzdan ýasalýar.Bu kagyzy öndürmek üçin goşmaça agaçlar ulanylmady, şonuň üçin bu ekologiýa taýdan arassa.Bu kagyz ähli haltalarymyzy öndürmek üçin giňden ulanylyp bilner.

Bölünmedik sungat kagyzy

Örtülmedik sungat kagyzy agaç pulpasyndan ýasalýar.Çap edilen kagyz haltalary ýasamak üçin iň amatly kagyz, sebäbi yzlary gowy kabul edýän tekiz ýüzüne eýe.Islegleriňize görä dürli galyňlykda, reňklerde we dokumalarda bolýar:

  • Örtülmedik reňkli sungat kagyzy 120-300 gsm 

Dürli reňklerde bar, örtülmedik reňkli sungat kagyzy çuňlugy we açyklygy bar.Çap etmek üçin tekiz ýer berýär we ýokary çydamlydyr.Esasan bir reňkli ekranly ýa-da gyzgyn folga möhürlemesi we UV lak ýaly goşmaça bezegler bilen örtülmedik kagyz haltalarymyz üçin ulanylýar.

  • Örtülen ak kartoçka kagyzy 190-220 gsm

Bu kaşaň kagyz üçin kartoçka bazasy mineral pigmentiň we ýelimiň inçe garyndysy bilen örtülendir we ýörite rulolar bilen tekizlenýär.Bu amal, örtülen kartoçka kagyzyna rahat duýgy we aç-açan aklyk berýär, bu sumkalarda çap edilen grafika has aýdyň we açyk reňkler bilen bolýar.Bu kagyz çap edilenden soň laminirlenmeli.Laminirlenen kagyz haltalary üçin galyňlygy 190gsm bilen 220gsm aralygynda ulanylýar.

Material
Örtülmedik kagyz materialy

4. Torbalaryňyz üçin kagyz görnüşini saýlaň

5. Torbalaryňyz üçin tutawaçlary saýlaň

Lýuks kagyz haltalaryňyz üçin dürli görnüşli tutawaçlarymyz bar we olaryň hersini islendik ululykda ýa-da sumka görnüşinde ulanyp bolýar.

Bükülen kagyz tutawajy sumkalar

Arkan kagyz sumkalar

Kagyz haltalaryny kesiň

Lenta tutawaç kagyz sumkalary

simler görnüşi

6. Laminasiýa bolmalydygyny ýa-da ýokdugyny çözüň

Laminasiýa, çap edilen mazmuny güýçlendirmek we goramak üçin inçejik plastmassa kagyzy kagyz kagyzlaryna ulanmak prosesi.Laminasiýa gutarandan soň, kagyz sumkasyny gözýaşyna çydamly, suwa çydamly we çydamly edýär, şonuň üçin has köp işlenip bilner we gaýtadan ulanylmagy ähtimal.Örtülmedik kagyzdan, gaýtadan işlenen kagyzdan ýa-da kagyzdan ýasalan haltalary laminat etmeýäris.

Bizde aşakdaky laminasiýa wariantlary bar:

Ossalpyldawuk laminasiýa

Bu, kaşaň kagyz haltaňyza ýalpyldawuk görnüş berýär, köplenç çapy has ýiti we ýiti görkezýär.Hapa, tozana we barmak yzlaryna garşy durýan çydamly gutarnykly üpjün edýär.

Mat Lamination

Mat laminasiýa ajaýyp we çylşyrymly görnüş berýär.Ossalpyldawuk laminasiýadan tapawutlylykda, mat laminasiýa has ýumşak görnüş berip biler.Mat reňkli laminasiýa, gara reňkli sumkalar üçin maslahat berilmeýär, sebäbi ol çüýşe çydamly däl.

Softumşak duýgur laminasiýa / atlas laminasiýa

Softumşak duýgur laminasiýa mat effekti we ýumşak, mahmal ýaly dokumasy bilen gorag işini hödürleýär.Bu tapawutly bezeg, adamlary gaty täsirli bolany üçin önüm bilen gyzyklanmaga çagyrýar.Softumşak duýgur laminasiýa barmak yzlaryna garşy durýar we laminasiýanyň adaty görnüşlerine garanyňda tebigy taýdan has çydamlydyr.Adaty ýalpyldawukdan ýa-da mat laminasiýasyndan has gymmat.

Metal laminasiýa

Yzygiderli, ýagty gutarmak üçin kagyz haltaňyza metallaşdyrylan laminat plyonkany ulanyp bileris.

7. specialörite pellehana goşuň

Şol goşmaça gülläp ösmek üçin marka kagyz sumkasyna aýratyn bezeg goşuň.

Içinde Çap

UV lak

Nagyşlamak we karz bermek

Gyzgyn folga / gyzgyn möhürleme

içerde çap edilen sumka-768x632
UV nagyş-lak-768x632
gyzgyn möhürleme-768x632

Ine, sumkany saýladyň!

Şol wariantlaryň hemmesini gözden geçireniňizden soň, sargyt bermäge taýyn bolarsyňyz.Worryöne alada etme, özüň üçin iň gowy saýlawyň nämedigini bilmeýän bolsaň, habarlaş, biz saňa ýol görkezeris.

Şeýle hem, dizaýn hyzmatlaryny we beýleki kömegi hödürleýäris, isleseňiz bize beriň.Tejribeli geňeşçilerimiz size tiz gaýdyp gelerler, bize diňe e-poçta iberiň.