Habarlar

habarlar

 • Hytaý üpjün edijisinde öndürilen bölek kagyz sumkasy

  Hytaý üpjün edijisinde öndürilen bölek kagyz sumkasy

  Judi Sowgat, şaý-sepleri sowgat sumkasy bilen üpjün ediji.Bizde köp sanly täze sowgat sumkalary, ajaýyp görnüşli şaý-sepleri ýygnamak torbalary, kaşaň ýüpek lenta gaplaýyş haltalary, üýtgeşik we reňkli moda sowgat kagyz bukjasy bar.Kompaniýa, hrustal sowgat sumkasy, şaý-sepler ýaly köp meşhur sowgat sumkalaryny dizaýn edýär.
  Koprak oka
 • dükanyňyz / markaňyz üçin kagyz sumkasy.

  dükanyňyz / markaňyz üçin kagyz sumkasy.

  Biraz üýtgeşik kagyz sumkasyny gözleýärsiňizmi?Bizde size zerur zat bar!Customörite sumkalaryň giň toplumyny hödürleýäris.Kraft kagyz haltalarymyz islendik pursat üçin ajaýyp we dürli reňklerde bolýar.Productshli önümlerimiz iň ýokary hilli materiallar bilen ýasalýar, olaryň dowamly bolmagyny üpjün etmek üçin ...
  Koprak oka
 • Ro Christmasdestwo sowgat kagyz sumkasy

  Ro Christmasdestwo sowgat kagyz sumkasy

  Bu Ro Christmasdestwo möwsüminde kaşaň we çylşyrymly sowgat beriň.Kagyz haltalarymyz ýokary hilli kagyzdan ýasalyp, logotipiňiz bilen düzülip bilner.Şeýlelik bilen, hemme zady bolan adama sowgat gözleýärsiňizmi ýa-da dynç alyş möwsümine azajyk goşmaça owadanlyk goşmak isleýärsiňizmi ...
  Koprak oka
 • Laminasiýa senet enjamy ýokary tizlikli laminasiýa enjamy.Bir minutda 300 list we iň uly ululygy 889X1092mm öndürip biler.Onuň kömegi bilen kartoçkalary, sowgat gutularyny we beýleki bezegleri ýasap bilersiňiz ...

  Laminasiýa senet enjamy ýokary tizlikli laminasiýa enjamy.Bir minutda 300 list we iň uly ululygy 889X1092mm öndürip biler.Onuň kömegi bilen kartoçkalary, sowgat gutularyny we beýleki bezegleri ýasap bilersiňiz ...

  Kagyz halta laminasiýa enjamy ýokary öndürijilik, ýokary tizlik, aňsat işlemek, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak önümçilik liniýasydyr.Dürli galyňlygy, ululygy we amal talaplary bilen dürli kagyz haltalaryny öndürip biler.Bu enjam esasan film bilen kagyz halta öndürmek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • UV syýa bejerginiň hiline gözegçilik usuly

  UV syýa bejerginiň hiline gözegçilik usuly

  1. Syýa balansyna gözegçilik UV çap etmek prosesinde suwuň mukdary birneme duýgur.Syýa bilen suwuň deňagramlylygyny üpjün etmek esasynda suwuň mukdary näçe az bolsa, şonça gowy.Otherwiseogsam, syýa emulsiýa ýykgyn edýär, netijede açyk syýa plyonkasy we uly h ...
  Koprak oka
 • Dolandyryşdan hil

  Dolandyryşdan hil

  Adaty çaphana pudagynda “Judi Industrial Co., Ltd.” 15 ýyllyk taryhy bolan köne zawod.Elmydama önümiň hilini dolandyrmagy önümçiligiň ileri tutulýan ugry hökmünde kabul edýärler, dolandyryş arkaly hiline ünsi jemleýärler we hil arkaly netijeliligi ýokarlandyrýarlar .Standa ...
  Koprak oka
 • Kagyz halta önümçilik liniýasy

  Kagyz halta önümçilik liniýasy

  Kagyz halta maşyny, dürli görnüşli kagyz haltalaryny öndürmek üçin ak karton, ak tagta kagyzy, mis tagta kagyzy we kraft kagyzy çig mal hökmünde ulanýar: sumka, sement halta, laminirlenen kagyz halta, dört gatly kagyz halta, egin-eşik sumkasy, azyk haltalary, s ...
  Koprak oka
 • Zergär kagyz sumkasynyň dizaýnynda näme üçin ýörite kagyzlardan gaça duruň

  Zergär kagyz sumkasynyň dizaýnynda näme üçin ýörite kagyzlardan gaça duruň

  Yllaryň dowamynda gaplaýyş zawodlary tarapyndan öndürilen şaý-sepler kagyz haltalarynyň dizaýnynda köp faktorlar inçe üýtgeşmelere sebäp boldy.Köp kiçi hyzmatdaşlaryň islegleri gyzgyn möhür basýan pursatda ýaýrap başlady, ýöne köplenç käbir kiçijik bilgileriň bardygyny bilenoklar ...
  Koprak oka
 • Önüm sanly gaplamanyň roly

  Önüm sanly gaplamanyň roly

  Önüm interaktiw bazara çykarylyp bilner, gürläp bilýär, maglumatlary analiz edip we düşünip bilýär.Sarp ediji ýaly adamlaşdyrylan önüm gaplamalaryna düşünmek islemeýärsiňizmi?Adaty gaplama köplenç diňe gaplama önümleriniň wezipesini ýerine ýetirýär.Wagtyň geçmegi bilen ...
  Koprak oka