Ajaýyp söwda zenany we söwda haltalary bilen “Black Friday” satuw fonunda.Wektor

Durnuklylyk

                                                                                                                            Durnuklylyk

 

Görüşimiz, durnukly gaplama çözgütleri üçin esasy saýlaw bolmakdyr

FSC materialy

Näme üçin FSC?

Dolandyryş tokaý hojalygy

Bütin dünýäde kagyz we tagta isleg

  • Kagyzyň gaýtadan işlenip bilinjek mukdary çäklidir
  • Agaç gaplamak önümçiligi üçin çeşme hökmünde hemişe zerurdyr

Dolandyrylýan tokaý hojalygy, bu pudak üçin ykdysady taýdan amatly we yzygiderli agaç akymyny üpjün edýär

  • Şol bir wagtyň özünde bio dürlüligi saklaýar we tokaý jemgyýetleriniň we ýerli halklaryň hukuklaryny üpjün edýär
  • FSC nyşany aç-açan tanalýar

Logotip, bikanun hasaba alynmagyň ýa-da ekologiýa taýdan zyýanly çeşmeleriň ýokdugyny tassyklaýar

Hytaýdan elde taýýar sumkalaryň bahasynyň ýokarlanmagy takmynan 5% FSC kagyzy kagyz haltalary üçin standart ýaly gelýär

Daşky gurşaw_symbols_small

Kagyz haltalary daşky gurşaw taýdan arassalygy taýdan ajaýyp artykmaçlyklara eýedir.Has durnukly dünýä döretmek üçin işleýärler, sebäbi ...

  • tebigy we biodegrirlenip bilner
  • gaýtadan ulanylýar we gaýtadan ulanylýar
  • çig mallary durnukly dolandyrylýan tokaýlardan alynýar
  • kömürturşy gazyny (CO) saklaýarlar2)

“Kagyz halta” tarapyndan döredilen daşky gurşaw nyşanlary kompaniýalara daşky gurşaw jogapkärçiligini görkezmäge, kagyz haltalarynyň durnuklylyk resminamalaryny öňe sürmäge we sarp edijiler bilen paýlaşmaga kömek edýär.

Kagyz öndürmekde ulanylýan çig mal - agaçdan alnan sellýuloza süýümi - täzelenip bilýän we hemişe ösýän tebigy baýlykdyr.Tebigy aýratynlyklary sebäpli kagyz haltalary ýalňyşlyk bilen tebigata düşenlerinde peselýär.Tebigy suw esasly reňkler we krahmal esasly ýelimler ulanylanda, kagyz haltalary daşky gurşawa zyýan bermeýär.

Kagyz haltalarynda ulanylýan uzyn, güýçli bakja sellýuloza süýümleriniň kömegi bilen ýokary mehaniki güýje eýe.Kagyz haltalary gowy hili we dizaýny sebäpli birnäçe gezek gaýtadan ulanylyp bilner.“Kagyz halta” atly dört bölümli wideo seriýasynda kagyz haltalarynyň gaýtadan ulanylmagy kislota synagyna geçirilýär.Şol bir kagyz sumkasy, agyrlygy sekiz kilo ýa-da ondanam köp bolan dört ulanyşa, şeýle hem çyglylygy we ýiti gyralary we gündelik ulag ýagdaýlary bilen çylşyrymly söwda önümlerine garşy durýar.Dört sapardan soň, başga bir ulanmak üçinem gowy.Kagyz haltalarynyň uzyn süýümleri olary gaýtadan işlemek üçin gowy çeşme edýär.2020-nji ýylda gaýtadan işlemegiň 73,9% -i bilen Europeewropa kagyzlary gaýtadan işlemekde dünýäde öňdebaryjydyr.56 million tonna kagyz gaýtadan işlenildi, bu sekuntda 1,8 tonna!Kagyz haltalary we kagyz haltalary bu aýlawyň bir bölegidir.Recentaňy-ýakynda geçirilen bir gözleg, kagyz esasly gaplamalaryň bioenergetika öwrülmezinden ýa-da ömrüniň ahyrynda kompost edilmezden ozal 25 gezekden köp gaýtadan işlenip bilinjekdigini görkezýär.Kagyzy gaýtadan işlemek, poligon meýdançalarynda öndürilýän hapalaýjy zyňyndylary azaltmagy aňladýar.

Europeewropada kagyz haltalary öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanylýan sellýuloza süýümleri esasan durnukly dolandyrylýan Europeanewropa tokaýlaryndan alynýar.Olar agaçlaryň inçelmeginden we agaç önümçiliginden galyndylardan alynýar.Her ýyl Europeanewropa tokaýlarynda ýygnalýan agaçdan has köp agaç ösýär.1990-2020-nji ýyllar aralygynda Europeewropadaky tokaýlaryň meýdany 9% ýokarlandy we 227 million gektar boldy.Europeewropanyň üçden birinden gowragy tokaý bilen örtülendir.3Durnukly tokaý dolandyryşy biodürlüligi we ekosistemalary saklaýar we ýabany tebigat, dynç alyş ýerleri we iş ýerleri üçin ýaşaýyş ýerini üpjün edýär.Tokaýlar ulalanda howanyň üýtgemegini azaltmak üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýe.