önüm-banner

Önümler

 • Softumşak duýgur bejergisi bilen ýokary hilli söwda haltalary

  Softumşak duýgur bejergisi bilen ýokary hilli söwda haltalary

  Çap edilen haltalary gaplamanyňyzyň bir bölegi hökmünde ulanmasaňyz we has möhümi marketing strategiýaňyz bolsa, dogry çap edilen haltalaryň bolup biljek uly täsirini hakykatdanam ýitirýärsiňiz.

 • Butiki gaýtadan işlenip bilinýän ýüp tutawaç Premium toý sowgat kagyz haltalary

  Butiki gaýtadan işlenip bilinýän ýüp tutawaç Premium toý sowgat kagyz haltalary

  Hemmeler logotip bilen çap edilen kagyz haltalary gowy görýärler, sebäbi her satyn almalara kaşaň we synp täsir edýär.Şonuň üçin moda düşünjeli aýallar halaýan dizaýner kagyz haltalaryny gaýta-gaýta ulanýarlar.Netijede, bu haltalar adamlaryň halaýan markalaryna, marka sumkalary arkaly wepalylygyny görkezmek üçin köçelerde gezelenç mahabatlaryna öwrülýär.

 • Däneli we ýüp tutawaçly kaşaň markaly karton kagyz sowgat sumkasy

  Däneli we ýüp tutawaçly kaşaň markaly karton kagyz sowgat sumkasy

  Kagyz haltalaryny öndürijilerden we üpjün edijilerden biri.Laminirlenen kagyz haltalary şu günki täze moda beýany.Olar gyzykly, göwünjeň, ajaýyp, ýokary derejeli, owadan we “içindäki” zat.Sowgat bermek barada aýdylanda, olar iň ygtybarly jedeldir.Köp markalar laminirlenen kagyz haltalary ulanmagyň uly ähmiýetine düşünýärler.Diňe has çydamly we uzak dowam etmän, eýsem gaty görnükli özüne çekijidir.

 • Lomaý laminirlenen çap edilen lýuks söwda sowgady ýörite kagyz sumkasy

  Lomaý laminirlenen çap edilen lýuks söwda sowgady ýörite kagyz sumkasy

  Taryhda bir zat sowgat ediljek bolsa, adamlar ajaýyp marka belligini göterýän iň oňat kagyz sowgat sumkasyny gözlän wagtlary bardy.Janköýeriň belligi, sowgadyň hormaty we gymmaty deň derejede uludyr öýdüldi.Taryhda şol döwürde sowgat bermek ýa-da öz kepegi üçin ajaýyp kagyz haltalaryna gaty az marka maýa goýupdyTaryhda bir zat sowgat ediljek bolsa, adamlar ajaýyp marka belligini göterýän iň oňat kagyz sowgat sumkasyny gözlän wagtlary bardy.Janköýeriň belligi, sowgadyň hormaty we gymmaty deň derejede uludyr öýdüldi.Taryhda şol döwürde sowgat bermek ýa-da öz markasy üçin ajaýyp kagyz haltalaryna gaty az marka maýa goýupdy.Plastiki haltalar günüň adatydy.gämi.Plastiki haltalar günüň adatydy.

 • Öndüriji kagyz halta ýörite çap edilen lýuks bölek kagyz sumkasy tutawaçly sumka

  Öndüriji kagyz halta ýörite çap edilen lýuks bölek kagyz sumkasy tutawaçly sumka

  Dürli reňklerde bolsun, nepis yzlar, geometrik nagyşlar bolsun ýa-da haýsydyr bir habarly bolsun, her kim ýöriteleşdirilen we şahsylaşdyrylan kagyz sowgat sumkasyny gözleýär.Todayöne häzirki wagtda köp sanly markanyň ýa-da müşderiniň ýüzbe-ýüz bolýan aladasy wagt.

 • Gyzgyn satuw adaty çap edilen logotip, lenta tutawaçly gaplama söwda kagyzy

  Gyzgyn satuw adaty çap edilen logotip, lenta tutawaçly gaplama söwda kagyzy

  Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý.

  Marka ady: OEM.

  Faceerüsti işlemek: Flexo çap etmek.

  Senagat taýdan ulanylyşy: Aýakgap we geýim.

  Ulanyş: Egin-eşik, aýakgap, içki eşik, çagalar üçin eşik, sütük, egin-eşik we gaýtadan işleýän esbaplar, joraplar, beýleki aýakgaplar we eşikler.

  Kagyz görnüşi: örtülen kagyz.

  Möhürlemek we tutmak: Eliň uzynlygy.

  Hususy sargyt: kabul ediň.

 • Zawodyň bahasy Söwda kagyzy sumkasy

  Zawodyň bahasy Söwda kagyzy sumkasy

  Markaly söwda haltalary bölek satuwda önüm ýerleşdirmegiň möhüm elementidir.
  Kagyz esasly söwda haltalary, satyjylar üçin elýeterli söwda sumkasynyň we marka mehanizminiň iň köp görnüşli görnüşlerinden biri hasaplanýar.Materiallaryň, bezegleriň we häsiýetleriň gerimi giňdir.
  “Immago” topary, siziň talaplaryňyza we marka modeliňize laýyk söwda sumkasynyň çözgüdini öndürmek üçin siziň bilen işlemäge taýyn.