Ajaýyp söwda zenany we söwda haltalary bilen “Black Friday” satuw fonunda.Wektor

Bizden nädip sargyt etmeli

Kagyz haltalaryny bizden nädip sargyt etmeli

Sargyt bermek işimiz ýönekeý we has giňişleýin maglumat üçin kime ýüz tutmalydygyňyzy elmydama bilýär.

1. Şu gün biziň bilen habarlaşyň!

Telefon, e-poçta ýa-da kotirovka haýyşnamasyny doldurmak arkaly habarlaşyňşu ýerde.Soraglaryňyza jogap bermäge we adaty çap edilen gaplamalaryňyzy saýlamaga maslahat bereris.Needhli zerur maglumatlary alanymyzdan soň, jikme-jik sitata ibereris.

2. Dizaýnyňyzy ýa-da logotip faýllaryňyzy bize iberiň.

Sitatamyzy kabul edeniňizden soň, dizaýnyňyz üçin çeper eserleri ibermegiňizi haýyş ederis.Bu, adatça, ýokary çözgütli grafiki faýl bolar - size laýyk formatda maslahat berip bileris.Çeper eserleriňiz ýok bolsa we dizaýny taýýarlamakda kömek isleseňiz, kömek etmäge şat.

Iň soňky dizaýn taýýar bolansoň, çeper eseriň subutnamasyny ibereris.Islendik tekstiň ululygy, reňkleri we ýazylyşy ýaly hemme zatdan razydygyňyzy anyklamak üçin muny üns bilen barlamaly.Sargyt önümçilige başlamazdan ozal subutnamany kabul etmegiňizi haýyş ederis.

4. Töleg

Çeper eser subutnamasyny kabul edeniňizden soň, fakturaňyzy taýýarlarys.Specialörite şertnamalar bolmasa, öňünden tölenen töleg önümçilige başlamazdan ozal alynmalydyr.

5. Önümçilik

Sargydyňyzy goýup, töleg geçireniňizden soň, sargydyňyzy bizden tassyklaýarsyňyz.Gurşun wagty sargyt tassyklamasyndan gowşuryş senesine çenli hasaplanýar.Çap edilen önümlerimiziň hemmesi sargyt üçin ýasalýar we adatça 10-21 günüň içinde taýýar.Eltip beriş wagty sargyt edilen önümiň görnüşine we zerur çaphana tehnologiýasyna bagly - adatça size has takyk gowşuryş senesini berip bileris.

6. Eltip bermek

Sargydyňyzyň ýagdaýy barada size habar berler.Iberilen güni iberiş jikme-jiklikleri we takmynan gowşuryş senesi bilen bizden gowşuryş belligini alarsyňyz.

7. Müşderi bilen pikir alyşma

Önümi alanymyzdan soň, beýleki müşderilere bizden nämä garaşmalydygyny bilmek, şeýle hem ýokary hilli önümlere we müşderi hyzmatyna ýetmek üçin seslenme sorap bileris.Çap edilen önümlerimizden hoşal bolarsyňyz we ýene dolanarsyňyz diýip umyt edýäris!

 

Has köp bilmeli zadyňyz bar bolsa habarlaşyň.