Ajaýyp söwda zenany we söwda haltalary bilen “Black Friday” satuw fonunda.Wektor

Hil barlagy

Hil barlagy

Çig mal

kagyz Güýç synagy

Kagyz çig mal güýç synagyny geçirýär

Kagyzyň galyňlygyny ölçemek

Kagyz ölçeg synagynyň galyňlygyny ulanyň

Çap etmek prosesi

reňk gabat gelýän şkaf

Çap ediş elementleriniň hemmesi reňk bilen gabat gelýän şkaf bazasynda dürli yşyklandyryş barlamaly.

takyk_in_use

Elmydama çap reňkini yzygiderli çap etmek üçin takyk reňk barlaýjysyny ulanyň, LAB maglumatlarynyň hemişe standartlara laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

Dartyş güýji

Producedhli öndürilen kagyz haltalarymyz berk hil gözegçiliginden geçmeli.100% barlagdan başga-da, iň gowy häsiýetlerine göz ýetirmek üçin nusga almak arkaly çekiş güýjüni barlamak we ýadawlyk synagyny amala aşyrýarys.Şonuň üçin beýleki bäsdeşleriň hödürläp bilmeýän öndürilen kagyz haltalarymyzdan goşmaça baha alarsyňyz.Bu, öndürilen kagyz haltalarymyzyň has köp agram alyp biljekdigini aňladýar.Aşakda görkezilen nusga synaglaryna jikme-jik göz aýlaň:
Güýç synagy standarty:

Bükülen kagyz tutawaçlary aşakdaky suratlar ýaly 10KG ýa-da has köp güýç bilen çekilýär.Netijede, bükülen kagyz tutawaçlary hakyky synagdan 15 KG we has köp ýük göterip biler.(Usul: nusga almak)

s4
s1

Has köp bilmeli zadyňyz bar bolsa habarlaşyň.