önüm-banner

Önümler

Gysga düşündiriş:

Kraft kagyzyna ak syýa çap edip bilersiňizmi?
Ajaýyp reňkli älemgoşary çap edip bilsek-de, çap etmeýän bir reňk, kagyz ýüzüne ak syýa.Ak syýa çap edilip bilner, ýöne bu ýörite çap usuly üçin ýüpek ekran printerini tapmaly bolmagyňyz mümkin.


 • Dizaýn:
 • Min.Order mukdary:1000 bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200000 bölek
 • satuw modeli:Lomaý ýa-da ýöriteleşdirilen / töleg
 • Gämi bilen / Howa / kurýer bilen
 • töleg tertibi:Bank geçirmesi / Paypal / Kredit kartoçkasy / Western Union.
 • EXW bahasy:0.25-0.47USD / sany
 • Önümiň jikme-jigi

  Torbalaryňyzy düzüň

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametrleri

  Kagyz materialy 90gsm.120gsm.150gsm.180gsm.210gsm.230gsm.250gsm.300gsm.
  Kagyz görnüşi Kkagyz, SungatKagyz,Agaç mugt kagyz.Textörite dokma kagyzy.
  Ölçegi L × W × H (cm) Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda ähli ululyk edilip bilner
  Dizaýn Müşderiniň haýyşynyň ululygyna esas goýup bileris.Çyzgy gutarnykly sungat eserine logotip goýuň.Müşderi çeper eserler bilen üpjün etse.
  Reňk CMYK + islendik PANTONE reňk
  Arza Garment,Food,Gift,Candy,Psöýgi,Kosmetika.Gözellik.S.ackaging,Şaý-sepler.Aýakgap senagatywe ş.m..
  Faceüzüsenetçilik Flexo Çap etmek, ofset çap etmek.Küpek çap etmek.Spot UV.Gyzgyn möhürleme.mat / ýalpyldawuk laminasiýa.Lak.
  Çeper eser AI.PDF.CRD.EPSIň azyndan 300dpi ölçeg
  Arkan Kagyz öwrüm.PP setiri.Naýlon.Pagta ýüp.Lenta.we ş.m.
  Eltip bermegiň wagty Sargytdan 15 gün soň, özüňize baglysargytmukdary
  Söwdaşertleri FOBŞençzhenen/Guan Guangzhouou, CIF, CFR,DDU.EXW
  Töleg usuly TT.Western Union.Moneygram.Karz kartlaryPaypal.
  Syýasat nusgasy Bir stocka nusgasyny mugt beriň.Gümrük nusgasy, nusga tölemeli.
  kateramsey-
  Lýuks-Drumshanbo

  Şeýlelik bilen, çeper eserlerimiň ak fon bar bolsa, kagyz ýüzüne çap edilende ak meýdan görkezilermi?

  Kagyz haltalary köplenç söwda daşaýjy sumkalar we käbir sarp ediş harytlaryny gaplamak üçin ulanylýar.Azyk önümlerinden, aýna çüýşelerden, egin-eşiklerden, kitaplardan, hajathana enjamlaryndan, elektronikadan we beýleki dürli önümlerden dürli önümleri alyp barýarlar we gündelik işlerde ulag serişdesi bolup bilerler.

  Kraft kagyzynda haýsy reňkler gowy çap ediler?

  Kraftda çap edilende has gara reňkler ýa-da sesler bilen ýapyşmagy maslahat berýäris, sebäbi olaryň çap edilýän kagyzynyň reňkine täsir etmegi gaty ähtimal.Tebigy reňkler kraft tagtalary bilen sazlaşykly işleýär we gara kagyz kagyzynda uly tapawut berýär.Gara reňkden başga ähli reňkler belli bir derejede goňur tagtada çap edilmegi sebäpli täsir eder.

  Drumshanbo-
  hedgrows-

  Sorag-jogap

  1. JUDI Packing önümlerini haýsy görnüşde berýär?

  JUDI Packing, Şençzhenen portundan ýa-da Gonkong portundan deňiz ýükleri arkaly daşary ýurtly müşderilere önüm iberýär.Sargyt mukdary hakykatdanam az bolsa, köpçülikleýin sargyt halkara ekspress tarapyndan iberilip bilner.

  2. JUDI Packing-den önümleri nädip sargyt etmeli?

  Önümleri sargyt etmek üçin web sahypamyza giriň, önümlerimiziň katalogyna serediň, zerur önümleri saýlaň, Sorag blankasyny dolduryň we tabşyryň;ýa-da diňe e-poçta, telefon arkaly habarlaşyp, web sahypasynda görkezilişi ýaly haýsy önümleriň gerekdigini bize aýdyp bilersiňiz.Web sahypamyzda görkezilen önümler islemeýän bolsaňyz, alada etmäň, bize e-poçta iberiň we jikme-jiklik suraty ýa-da ululygy bilen bize maglumat bermegiňizi haýyş edýäris, önümleriň sitatasyny talaplaryňyza görä size gaýtaryp bereris.Iň soňky tassyklamaňyz bilen önümçiligi we ibermegi netijeli gurarys.

  3. JUDI gaplamagyň bäsdeşlik ukyby näme?

  Müşderileriň dürli-dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin JUDI Packing diňe bir logotip çap etmek, mat laminasiýa, ýalpyldawuk laminasiýa, ýalpyldawuk UV suwly, aýaz, gyzgyn möhürlemek, ýalpyldawuk, ýüpek ekrany ýaly professional ýerüsti gaýtadan işlemek hyzmatlaryny hödürleýär, şeýle hem müşderilere ep-esli hyzmat berýär;Biziň pikirimizçe, bu ýerdäki her bir adam gaty sabyrly we çap edilmezden ozal her jikme-jigi ara alyp maslahatlaşmak isleýär.Elbetde, önümde haýsydyr bir mesele bar bolsa, müşderi hyzmat bölümimiz bu meseläni wagtynda çözerdi.

  4. Öňki kagyz gaplaýyş önümlerinden nusgalar iberip bilersiňizmi?

  Hawa, mesele ýok.Againene-de bu sargyt üçin pikirler berer.Talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşanymyzdan soň, haýsy nusgalaryň size peýdaly boljakdygyny bileris.

  5. Ahyrky önümleriň nusgalaryny berýärsiňizmi?

  Hawa.Görkezilen ölçeglere we görnüşlere görä kagyz gaplaýyş önümleriniň çalt we çalt çap edilmedik nusgalaryny döredip we iberip bileris.Bu size iň soňky “öňe gidişiňizi” bermezden ozal sargyt edýän zadyňyzy görmäge kömek edýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Isleýşiňiz ýaly dürli material adaty.

  Material

  Saýlamak üçin dürli ýüp çözgüdi

  simler görnüşi

   

  Kagyz haltaňyzyň dürli senet bezegi.

  Çap etmek prosesi

  ABŞ bilen nähili hyzmatdaşlyk etmeli.

  Geleşik prosesi

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň