önüm-banner

Önümler

Gaýtadan işlenen logotip, Çap edilen azyk önümleriniň söwda gaplamasy, tutawaçly goňur kraft kagyz sumkasy

Gysga düşündiriş:

Suratyňyzy taýýarlanyňyzdan soň ... sumkanyňyzy aşak tarapa öwürersiňiz we sumkany adaty kompýuter kagyzyna ýazarsyňyz.


 • Dizaýn:Adaty kabul ediň
 • Min.Order mukdary:1000 bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200000 bölek
 • satuw modeli:Lomaý ýa-da ýöriteleşdirilen / töleg
 • Eltip bermek:Gämi bilen / Howa / kurýer bilen
 • töleg tertibi:Bank geçirmesi / Paypal / Kredit kartoçkasy / Western Union.
 • EXW bahasy:0.21-0.45USD / sany
 • Önümiň jikme-jigi

  Torbalaryňyzy düzüň

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametrleri

  Kagyz materialy 90gsm.120gsm.150gsm.180gsm.210gsm.230gsm.250gsm.300gsm.
  Kagyz görnüşi Kkagyz, SungatKagyz,Agaç mugt kagyz.Textörite dokma kagyzy.
  Ölçegi L × W × H (cm) Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda ähli ululyk edilip bilner
  Dizaýn Müşderiniň haýyşynyň ululygyna esas goýup bileris.Çyzgy gutarnykly sungat eserine logotip goýuň.Müşderi çeper eserler bilen üpjün etse.
  Reňk CMYK + islendik PANTONE reňk
  Arza Garment,Food,Gift,Candy,Psöýgi,Kosmetika.Gözellik.S.ackaging,Şaý-sepler.Aýakgap senagatywe ş.m..
  Faceüzüsenetçilik Flexo Çap etmek, ofset çap etmek.Küpek çap etmek.Spot UV.Gyzgyn möhürleme.mat / ýalpyldawuk laminasiýa.Lak.
  Çeper eser AI.PDF.CRD.EPSIň azyndan 300dpi ölçeg
  Arkan Kagyz öwrüm.PP setiri.Naýlon.Pagta ýüp.Lenta.we ş.m.
  Eltip bermegiň wagty Sargytdan 15 gün soň, özüňize baglysargytmukdary
  Söwdaşertleri FOBŞençzhenen/Guan Guangzhouou, CIF, CFR,DDU.EXW
  Töleg usuly TT.Western Union.Moneygram.Karz kartlaryPaypal.
  Syýasat nusgasy Bir stocka nusgasyny mugt beriň.Gümrük nusgasy, nusga tölemeli.
  dizaýn-ireland-
  GALERI sumkalar

  Önüm aýratynlyklary

  Däli güýçli lentany ulanmaň ... ýeňil skotç lentasy ýa-da suratkeş lentasy gaty gowy işlär.Aslynda güýçli bolmagyny islemeýäris, sebäbi çap edilenden soň sumkany şol kagyzdan gabmaly bolýarys.Torbany başga usullar bilen çap etmäge synanyşdym ... ýöne bu her gezek ýokary derejede üstünlik gazanan ... dyknyşyk ýok ... egri yzlar ýok we biz isleýän zadymyz.Indi haýsy printeriň bardygyna baglylykda ... şoňa görä ýükläň we çap basyň

  Önüm aýratynlyklary

  Şeýle hem şol bir takyk usul bilen adaty azyk haltasyndan goňur kagyzda çap edip bilersiňiz (bu gyzykly “Green Crafting Technique!”)… Goňur kagyz haltasyny takmynan 8X10-a çenli kesiň ... kagyzy adaty kompýuter kagyzyna ýazyň.

  Çeper eserleriň çap edilmegini has nepis we düşnükli etmek üçin çeper eserleri çap etmegi syýa siňdirmeýän plastmassa filmine ulanmak has gowudyr.Bu görnüşde çap edilen kagyz paketleriniň köpüsi üçin, adatça, mat bopp filminiň içki tarapyny tersine çap etmeli, soňra bolsa kagyz substraty bilen örtmeli.Aşakda folga laminatda syýalaryň nädip gabalanandygyny görkezýär.

  Emporium-at-The Stables
  Stakelums-sumkalar

  Mat Bopp filmi kraft kagyzyna meňzeşligi sebäpli, laminirlenen mahaly adamlar ýeke-täk kagyz materiallaryndan tapawudyny görüp bilmeýärler.

  Sorag-jogap

  1. Hiliňize nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

  Önümleriň hilini üpjün etmek üçin, her bir önümçilik prosedurasy hünärmen QC topary tarapyndan ähli tarapdan berk barlanýar we şeýle paýhaslylyk önümiň her bir bölegini hünärli edýär.

  2. Harytlarymy nädip barlamaly?

  Zawod-a baryp görmek ýa-da üçünji tarapdan gözden geçirmek ýa-da surat gözden geçirmek arkaly sorap bilersiňiz.

  3. Zawodyňyza baryp bilerinmi?

  Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz we size professional önümçilik işimizi görkezeris, siziň bilen uzak wagtlap işleşip bileris diýip umyt edýäris.

  4. JUDI Packing, isleglerimi kanagatlandyrmak üçin adaty önümleriňizden has ýöriteleşdirilen önümleri üpjün edip bilermi?

  Hawa, OEM hyzmatyny hödürleýäris, haýyşyňyzy bize (surat ýa-da nusga) aýtmakdan çekinmäň, galyplary açarys we nusgalar taýýarlarys, müşderilerden nusga tassyklanylanda köp önüm öndüreris.

  5. Köpçülikleýin önümçilikden öň haýsydyr bir goýum gerekmi?

  Hawa, 30% -den 50% -e çenli goýum, galyndy iberilmezden öň tölenerdi.


 • Öňki:

 • Isleýşiňiz ýaly dürli material adaty.

  Material

  Saýlamak üçin dürli ýüp çözgüdi

  simler görnüşi

   

  Kagyz haltaňyzyň dürli senet bezegi.

  Çap etmek prosesi

  ABŞ bilen nähili hyzmatdaşlyk etmeli.

  Geleşik prosesi

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň