önüm-banner

Önümler

Omörite öz logotipiňizi karton gaplamak Ak goňur kraft sowgat senetleri tutawaçly kagyz sumkasy

Gysga düşündiriş:

Dizaýn hakda näme?
Surat şekillerini ýatdan çykaryň, sebäbi olar kraft tagtasynda gaty gowy işlemeýär.Bir ýa-da üç reňkdäki ýönekeý çyzgy grafikasy hakykatdanam iň oňat wariantydyr we has göwnüňizden turar ýaly önüme sebäp bolar.


 • Dizaýn:Adaty kabul ediň
 • Min.Order mukdary:1000 bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200000 bölek
 • Lomaý ýa-da ýöriteleşdirilen / töleg
 • Eltip bermek:Gämi bilen / Howa / kurýer bilen
 • töleg tertibi:Bank geçirmesi / Paypal / Kredit kartoçkasy / Western Union.
 • EXW bahasy:0.24-0.48USD / sany
 • Önümiň jikme-jigi

  Torbalaryňyzy düzüň

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametrleri

  Kagyz materialy 90gsm.120gsm.150gsm.180gsm.210gsm.230gsm.250gsm.300gsm.
  Kagyz görnüşi Kkagyz, SungatKagyz,Agaç mugt kagyz.Textörite dokma kagyzy.
  Ölçegi L × W × H (cm) Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda ähli ululyk edilip bilner
  Dizaýn
  Reňk CMYK + islendik PANTONE reňk
  Arza Garment,Food,Gift,Candy,Psöýgi,Kosmetika.Gözellik.S.ackaging,Şaý-sepler.Aýakgap senagaty.
  Faceüzüsenetçilik Flexo Çap etmek, ofset çap etmek.Küpek çap etmek.Spot UV.Gyzgyn möhürleme.mat / ýalpyldawuk laminasiýa.Lak.
  Çeper eser AI.PDF.CRD.EPSIň azyndan 300dpi ölçeg
  Arkan Kagyz öwrüm.PP setiri.Naýlon.Pagta ýüp.Lenta.we ş.m.
  Eltip bermegiň wagty Sargytdan 15 gün soň, özüňize baglysargytmukdary
  Söwdaşertleri FOBŞençzhenen/Guan Guangzhouou, CIF, CFR,DDU.EXW
  Töleg usuly TT.Western Union.Moneygram.Karz kartlaryPaypal.
  Syýasat nusgasy Bir stocka nusgasyny mugt beriň.Gümrük nusgasy, nusga tölemeli.
  kakao
  Kümüş sapaklar-sumkalar

  Dizaýn hakda näme?

  Surat şekillerini ýatdan çykaryň, sebäbi olar kraft tagtasynda gaty gowy işlemeýär.Bir ýa-da üç reňkdäki ýönekeý çyzgy grafikasy hakykatdanam iň oňat wariantydyr we has göwnüňizden turar ýaly önüme sebäp bolar.

  Panton kitabyna görä, reňkleriň köpelmejekdigine esaslanyp, CMYK-dan çap etmegi makul bildik - has gowy reňk berýär we gutarýar.
  Dizaýnyňyzy “arassa” saklamaga synanyşyň - gradiýentleri dizaýnyňyza goşmak, mysal üçin wignet ulanmak, birden gyra çekip biler.

  Şriftleriňizi sygyrlaň

  Düwürtikli materiallarda çap etmek, syýa materialyň üstündäki çukurlara we çukurlara gan akmagyna sebäp bolýar we tekstiň “doldurylmagyna” we kesgitlemesiniň ýitmegine sebäp bolup biler.Tersine ýazylan tekst meýdany bilen dizaýny çap edýän bolsaňyz, şuňa meňzeş bir zat bolar, sebäbi tekstiň töweregindäki syýa çap edilmedik ýere ýaýrar;inçe tekst ýerlerinde netije ýene-de “howply” effekt galdyrýan gyralary dolduryp biler.

  Il-Walentino haltalary
  goňur kagyz halta

  Sorag-jogap

  1. Çeper eser dizaýnyna kömek edip bilersiňizmi?

  Hawa, saýlanan kagyz gaplaýyş önümleriniň gönüden-göni size hödürläp bileris, şondan soň önümde iň oňat işleýän çeper eserleri taýýarlap we saýlap bilersiňiz.
  Elbetde, bu prosesiň her ädimine kömek ederis we çeper eserleriňiz çap edilmänkä doly grafiki goldaw bereris.Bu etapyň birneme tehniki bolup biljekdigini bilýäris, alada etme, kömek etmek üçin geldik.Şeýle hem grafiki dizaýn we esasy logotipler üçin çeper eserleri taýýarlamakda kömek edip bileris.Againene-de sora.

  2. JUDI Packing meniň üçin näme edip biler?

  Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin JUDI Packing reňkli gasynlanan guty, reňkli çap kartony, ýük gutusy, gaplaýyş gutusy, karton guty, ýörite guty, Rigid guty, kagyz halta, sowgat sumkasy, egin-eşik sumkasy, stiker çap, katalog çap, ofis esbaplaryny öndürip biler. , dokuma kagyzy we ş.m.

  3.Sungat eserlerini gutaranymyzda, formaty nähili işlär?

  -Men meşhurlary: PDF, AI, PSD.
  Ganly ululygy: 3-5 mm.
  -Resolýusiýa: azyndan 300 DPI.

  4. Başlangyç wagtyňyz näçe?

  Bu sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize bagly. Adatça az mukdarda 5-7 günüň içinde, köp mukdarda 15-20 günüň içinde iberip bileris.

  5. JUDI kagyz haltalary üçin MOQ gaplaýarmy?

  MOQ 1000pc ~ 3000 sany, käbir müşderiler ilkinji hyzmatdaşlyk üçin az mukdarda satyn almagy meýilleşdirýän bolsa, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Isleýşiňiz ýaly dürli material adaty.

  Material

  Saýlamak üçin dürli ýüp çözgüdi

  simler görnüşi

   

  Kagyz haltaňyzyň dürli senet bezegi.

  Çap etmek prosesi

  ABŞ bilen nähili hyzmatdaşlyk etmeli.

  Geleşik prosesi

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň