önüm-banner

Önümler

Zawodyň bahasy omörite çap edilen logo Sowgat gaplamak üçin dizaýn kagyz sumkalary

Gysga düşündiriş:

Köp ulanylyş: Söwda haltalary, sowgat haltalary, bölek torbalar, iş haltalary, senet haltalary, gowy haltalar, partiýa sumkalary, toý sowgat haltalary, doglan gün sowgat haltalary, adaty kagyz haltalary we ş.m.


 • Dizaýn:Adaty kabul ediň
 • Min.Order mukdary:1000 bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200000 bölek
 • satuw modeli:Lomaý ýa-da ýöriteleşdirilen / töleg
 • Eltip bermek:Gämi bilen / Howa / kurýer bilen
 • töleg tertibi:Bank geçirmesi / Paypal / Kredit kartoçkasy / Western Union.
 • EXW bahasy:0.18-0.38USD / sany
 • Önümiň jikme-jigi

  Torbalaryňyzy düzüň

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametrleri

  Kagyz materialy 90gsm.120gsm.150gsm.180gsm.210gsm.230gsm.250gsm.300gsm.
  Kagyz görnüşi Kkagyz, SungatKagyz,Agaç mugt kagyz.Textörite dokma kagyzy.
  Ölçegi L × W × H (cm) Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda ähli ululyk edilip bilner
  Dizaýn Müşderiniň haýyşynyň ululygyna esas goýup bileris.Çyzgy gutarnykly sungat eserine logotip goýuň.Müşderi çeper eserler bilen üpjün etse.
  Reňk CMYK + islendik PANTONE reňk
  Arza Garment,Food,Gift,Candy,Psöýgi,Kosmetika.Gözellik.S.ackaging,Şaý-sepler.Aýakgap senagatywe ş.m..
  Faceüzüsenetçilik Flexo Çap etmek, ofset çap etmek.Küpek çap etmek.Spot UV.Gyzgyn möhürleme.mat / ýalpyldawuk laminasiýa.Lak.
  Çeper eser AI.PDF.CRD.EPSIň azyndan 300dpi ölçeg
  Arkan Kagyz öwrüm.PP setiri.Naýlon.Pagta ýüp.Lenta.we ş.m.
  Eltip bermegiň wagty Sargytdan 15 gün soň, özüňize baglysargytmukdary
  Söwdaşertleri FOBŞençzhenen/Guan Guangzhouou, CIF, CFR,DDU.EXW
  Töleg usuly TT.Western Union.Moneygram.Karz kartlaryPaypal.
  Syýasat nusgasy Bir stocka nusgasyny mugt beriň.Gümrük nusgasy, nusga tölemeli.
  Geçi gaýyk göteriji sumka
  Donnelly-2

  Güýçli agram ukyby

  10 funt töweregi önüm ýüklenýär !!Galyň we berk kagyz kagyzlary daşamakda howpsuzlyk duýgusyny berýär.Täze dakylýan pagta tutawaçlary hem size has amatly duýgy berýär.Kwadrat we gaty guty şekilli düýbi bilen sumkalar aňsatlyk bilen ýeke durup, has köp haryt saklap bilýärdi.

  Hünär DIY

  Diňe bir sumka däl, ajaýyp bezeg hem !!Galyň kagyzy we ýönekeý ýüzüni boýamak, möhürlemek, boýamak, çap etmek we isleýşiňiz ýaly bezemek mümkin.Çagalary özüne çekmek, dynç alyş möwsümleri üçin dürli nagyşlar goýmak ýa-da sumkalaryňyzy iş nyşany, möhür we stiker bilen şahsylaşdyrmak möhümdir.

  Kagyz-gurjaklar
  albany

  Sorag-jogap

  1. Nusga gowşurylyşy barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Käwagt müşderiler nusganyň hilini görmeli bolýarlar, nusgany töleg bilen üpjün ederis we adatça ýük tölegi müşderilere tölener, müşderiler Western Union, Paypal ýa-da Money Gram tarapyndan ýük tölegini töläp bilerler, müşderiler hem halkara Express hasaby üpjün edýärler, biz chargeük tölegini ýa-da gyssagly hasaby alandan soň ASAP nusgasyny eltip berer.

  2. Öňki kagyz gaplaýyş önümlerinden nusgalar iberip bilersiňizmi?

  Hawa, mesele ýok.Againene-de bu sargyt üçin pikirler berer.Talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşanymyzdan soň, haýsy nusgalaryň size peýdaly boljakdygyny bileris.

  3. Hiliňize nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

  Önümleriň hilini üpjün etmek üçin, her bir önümçilik prosedurasy hünärmen QC topary tarapyndan ähli tarapdan berk barlanýar we şeýle paýhaslylyk önümiň her bir bölegini hünärli edýär.

  4. Sitirlemek prosesi näme?

  Biz bilen telefon ýa-da e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.Talaplaryňyz bilen gürleşmegi makul bilýän bolsaňyz we takyk talaplaryňyzy ýa-da haýsy kagyz önümleriniň bardygyny anyk bilmeýän bolsaňyz, soraglaryňyza ýa-da ähli soraglaryňyza jogap bermek we zerurlyklaryňyz üçin iň oňat kagyz önümlerini saýlamak üçin geldik.Sitata bermek üçin bize aşakdaky ýaly maglumatlar gerek bolar:
  Gerekli önümiň ölçegleri
  Önüm üçin zerur bolan islendik çap etmegiň jikme-jiklikleri
  Çap etmek üçin çeper eser faýly (ynamyňyz ýok bolsa, biziň bilen maslahatlaşyň)
  Önüm üçin zerur gutarnykly jikme-jiklikler (ýene-de ara alyp maslahatlaşmak üçin bize jaň ediň)
  Islendik aýratyn bir gezeklik talaplar
  Getirmegiň jikme-jiklikleri

  5. JUDI kagyz haltalary üçin MOQ gaplaýarmy?

  MOQ 1000pc ~ 3000 sany, käbir müşderiler ilkinji hyzmatdaşlyk üçin az mukdarda satyn almagy meýilleşdirýän bolsa, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Isleýşiňiz ýaly dürli material adaty.

  Material

  Saýlamak üçin dürli ýüp çözgüdi

  simler görnüşi

   

  Kagyz haltaňyzyň dürli senet bezegi.

  Çap etmek prosesi

  ABŞ bilen nähili hyzmatdaşlyk etmeli.

  Geleşik prosesi

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň